បញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត

Tapas
Bebidas
Raciones

Tapas

Jamon
€3.50
Jamon y queso
€4.00

Bebidas

Agua
€2.50
Refresco
€3.50
Tercio
€3.50
Ron
€7.00
Ginebra
€7.00
Copa cerveza
€3.50

Raciones

Jamon iberico
€15.00
Provolone
€12.00
Queso manchego
€15.00
Vaiven
រទេះរបស់អ្នកទទេ
ពិនិត្យ​មុន​ពេល​ចេញ